ecologische visie

Onze ecologische visie

"De grond van de zaak"

Uitgangspunt in onze vollegrondsteelt vormt steeds de opbouw van een goede bodembiologie.

I.p.v. te denken in termen van bv.“al het schadelijke moet worden bestreden”, “alles moet zo steriel mogelijk”, enz. proberen wij te denken in termen van leven. “Groen is leven…” 

Voor onze boomkwekerij is de grond van onze zaak echter al jaren de zaak van de grond. Hierbij wordt de bodem als één geheel beschouwd, alle teelthandelingen die invloed hebben op de bodem worden door dezelfde bril bekeken.

Zo laten we onze percelen bijvoorbeeld na de oogst een jaar “rusten”, gebruiken hierbij specifieke groenbemesting, rijpe stalmest en groencompost, passen niet kerende grondbewerkingen toe, laten gespecialiseerde grondbemonsteringen uitvoeren en we hebben oog voor onze waterhuishouding.

"Dankzij hun sterk verbeterde wortelwerking verloopt de groei immers optimaal en krijgen ze bijgevolg minder problemen met ziekten en plagen."

Bijkomend wordt actieve bodembiologie toegepast, m.a.w. we zetten goede schimmels en bodembacteriën in.
Bij de opkweek van onze planten worden bijkomend mycorrhiza en bodembacteriën toegevoegd. Mycorrhiza zijn nuttige bodemschimmels die in symbiose leven met de plantenwortels.

Planten die in deze omstandigheden opgekweekt worden, zijn veel mooier en sterker. 

Mét Mycorrhiza

zonder Mycorrhiza

Kort samengevat is onze bedrijfsvisie “een gezonde bodem als basis voor kwaliteitsproducten”.  Dankzij hun sterk verbeterde wortelwerking verloopt de groei immers optimaal en krijgen ze bijgevolg minder problemen met ziekten en plagen.  Eens toegevoegd blijven ze voor altijd bij de plant… 

Naast de opbouw van een goede bodembiologie zorgt dit dus tevens voor een kleinere afhankelijkheid van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, wat niet alleen gunstig is voor het milieu en onze eigen gezondheid, maar ook belangrijke financiële voordelen oplevert! 

Al enkele jaren gebruiken we op onze kwekerij geen chemische bemesting meer, we werken enkel met organische bemesting. Op basis van gedetailleerde grondmonsters wordt bepaald welke tekorten er eventueel moeten aangevuld worden om een gezond systeem in stand te houden.
Indien bemesting nodig blijkt, gebruiken we enkel organische bemesting.

"Werken in en met de natuur"

Naast de opbouw van een goede bodembiologie, worden biologische middelen ingezet om de natuurlijke afweermechanismen van onze planten te versterken. Voorkomen is immers beter dan genezen. Chemische gewasbeschermingsmiddelen worden slechts uitzonderlijk ingezet, enkel in uiterste nood om een teelt te redden.
We zoeken dan steeds naar een middel met een gerichte aanpak van de te bestrijden plaag én met een minimale impact op de natuurlijke vijanden. 

Tussen de plantbedden zaaien we grasgangen. Deze zijn erg functioneel voor het rooien van de planten, moeten niet onkruidvrij gehouden worden én staan perfect op maat i.f.v. een eventuele toepassing van gewasbescherming met de veldspuit. Verder helpen deze graszoden in de strijd tegen bodemerosie en vormen ze een toevluchtsoord voor bovengronds en ondergronds leven.

Verder werden er op de kwekerij verschillende kleine landschapselementen aangeplant. Zo staan er op en rond onze percelen gemengde hagen en houtkanten, zijn hoogstamfruitbomen aangeplant en doen we aan perceelsrandenbeheer.

Tevens worden er bloemrijke akkerranden ingezaaid en soortenrijke bloemenmengsels gebruikt als groenbemester, op deze manier geven we ruimte aan biodiversiteit. Dergelijke bloemenmassa’s bruisen van het leven. Ze herbergen bijvoorbeeld ontelbare kleine beestjes (insecten, spinnen, vogels, enz. ) die dienst doen als natuurlijke vijanden voor kwalijke insecten en organismen op onze planten.

Zo helpen we de natuur een handje én bijkomend verminderen we de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming. Bovendien ervaren we dat dergelijke bloemrijke groenbemesters een gigantische boost geven aan het bodemleven. Bovendien ogen dergelijke bloemenmengsels ook bijzonder mooi! 

Sinds het voorjaar 2014 hebben we bovendien enkele bijenvolken te gast in ons bosje. De bijen zijn welgekomen gasten en vinden hier een prima biotoop!

Met deze kwekersvisie kregen we een mooie vermelding in de Praktijkgids Landbouw en Natuur, Module Sierteelt, uitgegeven door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

"Onkruid beheersen ipv bestrijden"

Op de kwekerij heeft onkruidbeheer niet als doel het laatste onkruidje de baas te willen zijn. Bedoeling is wel het onkruid tijdig te beheersen zodat geen nieuw zaad gevormd kan worden én er geen negatieve impact is op de groei en gezondheid van onze planten. In de groeimaanden besteden we vele werkuren aan manueel schoffelen

Indien we chemisch moeten corrigeren, gebruiken we enkel afbrandmiddelen. Bodemherbiciden worden i.f.v. onze bodembiologie bewust niet gebruikt. Dankzij de aankoop van een laag-volume-strooisysteem slagen we erin op een zeer efficiënte wijze de dosering middel per hectare aanzienlijk te verminderen.

"Gesloten kringloop"

Klein snoeihout, grasmaaisel, bladeren, enz. worden gebruikt als mulchlaag tussen onze planten. Op een bedekte bodem komt er immers veel minder onkruidgroei voor. Bovendien beschermt én voedt deze mulchlaag het bodemleven en dus onrechtstreeks ook onze planten.

Grof snoeihout en niet verkoopbare planten (ons bedrijfs-“afval”) worden fijngemalen, gecomposteerd en terug als grondstof op de kwekerij gebruikt.

Net als in een natuurlijk systeem bestaat voor ons “afval” niet en vormt ze op deze manier een bron van nieuw leven. Zo wordt de kringloop doorheen ons bedrijf volledig gesloten.